Regulamin sklepu internetowego cemika.eu (zwany dalej „regulaminem”).

WERSJA: 1.0.1. – obowiązujący od dnia 01.04.2016 r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1.   Sklep internetowy cemika.eu, zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem”, dostępny pod adresem www.cemika.eu, prowadzony jest przez Cemika Jacek Oniszczuk. Siedziba firmy znajduje się w Świdnicy 66-008, ul. Dębowa 2B,  NIP: 973-024-39-90, Regon: 080477079.

2.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

3.   Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

4.   Ceny produktów w sklepie przedstawione są przy każdym produkcie. Są to ceny brutto (z VAT) wyrażone w polskich złotych. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. 

5.   Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia zamówienia. Okresowe oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia w życie kolejnej oferty.  Jeśli w sklepie obowiązuje więcej niż jedna oferta promocyjna w tym samym czasie klient może skorzystać tylko z jednej z nich według swojego wyboru.6.   Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie  cemika.eu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.  Podając dane osobowe klient wyraża również zgodę na ich wykorzystanie w celu dostarczania klientowi informacji o aktualnej ofercie handlowej sklepu.

 

§2

Warunki złożenia i potwierdzenia zamówienia.

 

1.    Zamówienia składane są poprzez umieszczenie w koszyku produktów prezentowanych na stronie http://www.cemika.eu oraz ich zamówienia wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy. Zamówienia telefoniczne nie będą przyjmowane.

2.    Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem niezwłocznie, na wskazany przez siebie adres internetowy wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sklep deklaruje przewidywany czas reakcji jako 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku złożenia zamówienia w dni wolne od pracy.

3.    Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu oraz jego potwierdzenie.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego wycofywania z oferty towarów, prezentowanych na stronach Sklepu z istotnych przyczyn (np. czasowy brak dostępności). W przypadku braku towaru widniejącego w sklepie  jako dostępny sklep informuje o tym kupującego proponując w miejsce zamówionego towaru jego zamiennik lub w przypadku braku zamiennika prosi o potwierdzenie realizacji zamówienia mimo braku części towaru.

5.    Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i poprawne dane osobowe wskazane szczegółowo w formularzu zamówienia, a w szczególności:

a.  adres zamieszkania,

b.  numer telefonu,

c.  adres e-mail,

d.  adres dostawy jeśli jest inny od adresu zamieszkania

6.  Brak wskazania danych wymienionych w § 2 ust. 7 niniejszego regulaminu powoduje

nieprzyjęcie zamówienia do realizacji

7.  W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się ze sklepem. Anulowanie zamówienia

możliwe jest tylko przed przekazaniem zamówienia firmie przewozowej.

 

§ 3

Dostawa. Koszty wysyłki i formy płatności.

 

1.  Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia (4 dni robocze od otrzymania potwierdzenia przez zamawiającego + prawdopodobny czas dostawy. 

2.  Sposoby i terminy doręczenia, tylko na terenie Polski: 

Wysłanie jednego kartonu kosztuje:

 • przesyłka kurierska do 0,5kg - 13,99zł (brutto)

 • przesyłka kurierska od 0,5kg do 1kg - 14,99zł 

 • przesyłka kurierska od 1kg do 3kg - 16,99zł

 • przesyłka kurierska od 3kg do 5kg - 18,99zł

 • przesyłka kurierska od 5kg do 10kg - 23,99zł

 • przesyłka kurierska od 10kg do 20kg - 28,99zł

 • przesyłka kurierska od 20kg do 31,5kg - 33,99złWysłanie przesyłki pobraniowej kosztuje dodatkowe 5,00złW przypadku wysyłek o wymiarach niestandardowych lub na palecie euro koszt wysyłki będzie obliczany indywidualnie dla konkretnego zamówienia.

- odbiór w siedzibie firmy, 0,00zł

- dowóz towaru na terenie miasta i gminy Zielona Góra, gminy Świdnica – 25,00zł3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałego w wyniku podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy, jak również nieterminowej realizacji przez firmy transportowe niezależne od Sklepu lub operatora pocztowego.

4.  Zamówione towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 4.

Reklamacje i zwroty.

 

1.  Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

2.  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, fakturę VAT oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu crossvac.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

3.  Sklep nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na zdrowiu i mieniu wynikłe z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru, a w szczególności za nie przestrzeganie i ścisłe stosowanie się do instrukcji obsługi towaru.

4.Zwrotowi lub odstępieniu od umowy nie podlegają:

 • produkty przygotowane według indywidualnej specyfikacji klienta, spełniające jego indywidulane potrzeby

 • produkty, których sprzedaż powiązana jest z wykonaniem usługi

 • zakup oprogramowania jeśli po jego dostarczeniu zostało otwarte opakowanie

 • produkty, którym przedłużono lub poszerzono gwarancję

 • usługi, których realizacja według szczegółowego zamówienia klienta została rozpoczęta w

w ciągu siedmiu dni roboczych od przyjęcia i potwierdzenia zlecenia 

   § 5.

Postanowienia końcowe

 

1.  Wszelkie spory sądowe dotyczące realizacji zamówień a także pozostałych roszczeń powstałych w związku ze stosowaniem niniejszego regulaminu rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd siedziby Sklepu

2.  W miejsce postanowień niniejszego regulaminu bezskutecznych lub z innych przyczyn niemożliwych do zastosowania, mają zastosowanie najbardziej do nich zbliżone postanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, co nie wpływa na ważność pozostałych zapisów regulaminu.

3.  Regulamin może zostać zmieniony poprzez pisemne oświadczenie Sklepu. Zapisy zmienionego regulaminu mają automatyczne zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po momencie opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Sklepu.